Certifiering

Totalt antal poäng, totalt: 479
A Värdegrund och mål med akademin: av 140 möjliga poäng
A1 Värdegrund. En skriftligt formulerad värdegrund inkl handlingsplan och åtgärdsplan för verksamheten 8-19 år.

A2.1 Vision och mål. En skriftligt formulerad vision och mål för verksamheten 8-19 år.

A2.2. Beskrivning som innehåller konkreta, tidsbestämda och mätbara mål inom verksamheten 8-19 år

A3.1 Strategi och metod. En skriftligt formulerad grundläggande strategi och metod för hur klubben ska nå vision och mål enligt A2 ovan.

A3.2. Beskrivningen av klubbens spelidé och hur den används i de olika åldrarna.

A4 Samverkan mellan A-lags och ungdomsverksamhet. En skriftlig beskrivning över hur samverkan genomförs mellan A-lags- och ungdomsverksamhet.

A4.2. Dokumentation av vad som har gjorts under året.

A5 Mål för ungdomsverksamheten i A-lagsverksamheten. En skriftlig beskrivning som innehåller ett konkret, tidsbestämt och mätbart mål av ungdomsverksamheten i A-lagsverksamheten.

A6 Förankring av klubbens vision och mål. En skriftlig beskrivning över hur A2-A5 konkret förankrats hos klubbens medlemmar, spelare, tränare, ledare och föräldrar.

A7 Spelare från akademin som debuterat i klubbens A-lag. Poäng ges för spelare som debuterat i seriespel under året i klubbens A-lag och som varit i klubbens akademi under minst ett år i åldern 15-19 år.

B Spelarutbildning: av 365 möjliga poäng
Tränings- och tävlingsverksamhet samt information/utbildning för spelare
Beskrivningarna i utbildningsplanerna ska vara inriktad inte bara på vad träningen ska innehålla, utan även varför, när och hur.

 

B1. Utbildningsplanen skall omfatta en utförlig beskrivning för varje aktuell åldersgrupp av hur träningsverksamheten ska bedrivas i sin helhet. Varje del; teknisk färdighetsträning – spelförståelse – fysisk träning, ska integreras i den spelbaserad träningen och utgå från just spelet på ett sätt som är matchlikt och spelbaserat. I de fall där delar av träningen skall genomföras i separata delar, såsom särskild färdighetsträning eller särskild fysisk träning, skall detta motiveras och framgå av beskrivningen i utbildningsplanen.

B2 Målvakträning. Utbildningsplanen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur målvaktsträningen har genomförts och integrerats i lagets träning, samt även eventuell specialträning för målvakterna i respektive åldersgrupp.

B3.1 Fotbollens ledarskap/fotbollspsykologi/sociala insatser. Utbildningsplanen skall innehålla utförlig beskrivning av hur arbetet med fotbollspsykologi samt socialt arbete har genomförts samt motiveringar till respektive insatser. Detta inkluderar utformningen av mall för utvecklingssamtal/IUP.

B3.2. Redovisning av genomförda utvecklingssamtal, från 15 år. Redovisningen ska innehålla: spelarens namn, datum, föreningens person, andra deltagare.

B4 Medicinska stödet och rehabträning. En utförlig beskrivning av klubbens arbete med det medicinska stödet och rehabträning under året i de olika åldrarna.

B5 Trupper, träningstimmar, antal matcher, tränartäthet. Sammanställning över truppstorlekar och träningstimmar i respektive åldersgrupp inklusive totalt antal träningstimmar under åren 8-19, målsättning för antal matcher/spelare/år samt antal tränare/åldersgrupp.

B6.1 Uppflyttning av spelare i träning. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av hur klubben arbetar med spelare som flyttas mellan de olika träningsgrupperna inklusive mellan ungdom och senior.

B6.2. Redovisning av vilka spelare som permanent flyttats upp i träning under året.

B7 Beskrivning av under året genomförd verksamhet. Skriftlig redovisning av respektive åldersgrupps ansvarige tränare av under året genomfört arbete i enlighet med klubbens spelarutbildningsplaner samt eventuella förslag till utvecklingsområden.

B8.1 Matchning av spelare. En utbildningsplan som ska innehålla en utförlig beskrivning av klubbens policy för hur matchning av spelare ska genomföras.

B8.2. Redovisning av vilka spelare som flyttats upp i kontinuerlig matchning under året.

B9 Seriespel U16-U21/reservlag senior. Klubben deltog under föregående år i följande seriespel

B10 Sammanställning av speltid. Klubben använder sig av gemensamt formulär som beskriver antal matchminuter per spelare/år i åldern 15–19 år.

B11 Filmning av matcher. Skriftlig redovisning över organisation för filmning och analys samt hur klubben jobbar med det i praktiken.

B12 Internationella matcher. En skriftligt formulerad beskrivning av klubbens policy gällande internationella matcher.

B12.2. Förteckning över de matcher de olika lagen U15-U19 år deltog i under föregående år.

B13 Spelarrekrytering. Klubben har en tydlig skriftligt formulerad policy/strategi om hur spelare upp till 19 år rekryteras till föreningen, vid vilken ålder rekryteringen sker samt om och i så fall vilka geografiska begränsningar som finns vid rekrytering i olika åldrar.

B14 Övrig information och utbildning. En skriftligt åldersrelaterad formulerad beskrivning av övrig information/utbildning som klubben erbjuder spelare 15–19 år samt spelarnas ledare och föräldrar under året.
Inom varje grupp ska samtliga ämnen behandlas.

C Tränar- och ledarorganisation: av 735 möjliga poäng

Sammanställning av anställd personals utbildningsnivå, erfarenhet och anställningsform samt deltagande i utbildning/fortbildning och övriga sammankomster.

Tolkning av begreppen arbetstid och utbildning:
Tränare som har annan huvudarbetsgivare kan ha max 50% arbetstid i klubben. Tränare som har klubben som huvudarbetsgivare kan ha alla nivåer, 76–100%, 51–75%, 26-50%, 1-25% i arbetstid. Om tränaren har del av sin tjänst på grundskolan eller gymnasiet med träning av egna klubbens och andra klubbars spelare kan den tiden räknas in i underlaget för den totala arbetstiden. OBS! En person kan ha max 100 % arbetstid.
Poäng för utbildning ges då utbildningen är avslutad och tränaren godkänd.

C1-C21

Kvalitetsredovisning

Klubben ska vid certifieringsbesöket uppvisa förteckning över ledare/tränare som har klubben som huvudarbetsgivare.
Klubbar som erhåller 100 000 eller mer skall till SEF intyga att hela beloppet används till lön för Tipselittränare.

C1. Akademichef. En administrativt ansvarig person för klubbens ungdomsakademi 8–19 år.

C2. Utvecklingschef. En sportsligt ansvarig person för klubbens ungdomsakademi 8-19 år.

C3. Ansvarig tränare för klubbens U19-lag

C4. Ansvarig tränare för klubbens U-17 lag

C5. Ansvarig tränare för klubbens 16-års trupp

C6.  Ansvarig tränare för klubbens 15-års trupp

C7. Ansvarig tränare för klubbens 15-års trupp

C8. Ansvarig tränare för klubbens 13-års trupp

C9. Ansvarig tränare för klubbens 12-års trupp

C10. Ansvarig tränare för klubbens 11-års trupp

C11. Ansvarig tränare för klubbens 10-års trupp

C12. Ansvarig tränare för klubbens 9-års trupp

C13. Ansvarig tränare för klubbens 8-års trupp

C14. Ansvarig tränare för klubbens fysträning i åldern 8-19 år

C15.  Ansvarig tränare för klubbens målvaktsträning i åldern 8-19 år

C16. Ansvarig videoanalytiker för lag/spelare i åldern 8-19 år

C17. Ansvarig terapeut (sjukgymnast, naprapat, kiropraktor) för klubbens spelare i åldern 8–19 år

C18. Ansvarig för fotbollspsykologi och sociala insatser för lag/spelare i åldern 8–19 år

C19. Värdegrundsansvarig

C20. Rekryteringsansvarig för spelare upp till 19 år

C21. Rekryteringsansvarig för tränare/ledare. Klubben har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur tränare/ledare rekryteras till klubben och vilka krav som ställs på dessa i form av t.ex. utbildningsnivå, tidigare erfarenhet som ledare och ev. spelarmeriter. Klubben har också en dokumenterad idé och modell för hur ledare ska skolas in i föreningens arbetssätt.

C21.2.
Klubben har en tydlig skriftligt formulerad strategi om hur tränare/ledare rekryteras till klubben och vilka krav som ställs på dessa i form av t.ex. utbildningsnivå, tidigare erfarenhet som ledare och ev. spelarmeriter. Klubben har också en dokumenterad idé och modell för hur ledare ska skolas in i föreningens arbetssätt.

C21.3. Genomförda och dokumenterade utvecklingssamtal med huvudansvariga tränare i de olika åldersgrupperna.

D Träningsfaciliteter: av 90 möjliga poäng

Fotbollsplaner

D1. Klubben har tillgång till fotbollsplaner för fotbollsträning så att verksamheten kan bedrivas enligt punkt A, B och C ovan, såväl sommartid som vintertid. Maximala poäng: 64p

D2. Klubben har tillgång till lokal för rehabträning för spelare från 15 år året runt.

D3. Klubben har tillgång till matcharena för lagen i U-19, U-17 och U-16 som uppfyller ett antal krav. Krav: storlek plan (min 105x65m), matchklocka, speaker, enkelt matchprogram, omklädningsrum i anslutning planen, enkel servering, läktare. Klubben skall uppfylla minst fyra av ovanstående krav för att erhålla poäng.

E Klubbens skolsamverkan: av 105 möjliga poäng
E1 Syfte och stöd för fotboll i skolan. Klubben har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning av:
– syftet med klubbens skolsamverkan med grund- och gymnasieskola samt
– klubbens syn på och stöd för spelarnas genomförande och avslutande av grundskola och gymnasium

E2 Grundskolan. Klubben har spelare som går på en av grundskola certifierad enligt SvFF:s kriterier för fotbollsträning i skolan.
Poäng ges enligt följande:
En poäng per 5 spelare oavsett klubbtillhörighet som får träning av klubben samt en poäng per fem egna spelare som får träning på certifierad skola. Två poäng per 5 spelare som får träning av den egna klubbens tränare.

E3 Genomförd grundskoleutbildning. Poäng för varje spelare i klubben som efter genomförd grundskoleutbildning uppnått behörighet till gymnasiet. 1 poäng per spelare.

E4 Gymnasieskolan (NIU). Klubben har spelare som går på en av SvFF/RF certifierad elitfotbollsgymnasieskola (NIU) för fotbollsträning i skolan.
Poäng ges enligt följande:
En poäng per spelare som går på NIU, oavsett om instruktören är från den egna klubben eller inte, två poäng per spelare på NIU där instruktören är från den egna klubben. Detta gäller sammantaget i de tre åldersgrupperna oavsett 3- eller 4 årig kurs.

E5 Genomförd gymnasieutbildning. Poäng för varje spelare som genomfört gymnasieskolan med gymnasieexamen och tillhört klubben i minst 4 terminer. 2 poäng för varje spelare.

F Klubbens samarbete med andra klubbar: av 65 möjliga poäng
F1 Policy för samarbete med klubbar. Klubben har en utförlig skriftligt formulerad beskrivning för hur klubben för kunskap vidare om spelarutveckling till andra klubbar i närområdet.

F2 Genomförda utbildningar i andra klubbar. Klubbens redovisning av max 20 årliga fortbildningar för andra klubbar där målgruppen är spelare, tränare, ledare eller styrelse. (maximalt 60 p). Utbildningen ska innehålla praktik och/eller teori. Poäng ges enligt följande: 20 fortbildningstillfällen x 1-5 poäng. Inga poäng ges på F1 om man inte har minst 5 poäng på F2. Kvalitetsredovisning Redovisa klubb, målgrupp, deltagare, innehåll program, teori och/eller praktik på genomförd fortbildning. Använd Kvalitetsredovisningsdokumentet. Detta redovisas och diskuteras vid klubbesöket.

Totalt antal poäng A-F: 0 poäng
G Sportsliga resultat av akademin: poäng
G1. Redovisning av de spelare från er Akademi som debuterat och därmed officiellt registrerats
för en match i Allsvenskan/Superettan/Division 1 eller svenskt alternativt utländskt A-landslag/
U21-landslag. Spelaren måste ha deltagit i match i Allsvenskan, Superettan eller motsvarande internationella nivå under året för att räknas. För Division 1 räknas enbart spel i Sverige.
Räkna den registrerade debut som ger flest poäng enligt uppställningen nedan i ”Redovisning av Elitspelare”.
Poängen multipliceras sedan med det antal år spelaren varit registrerad för er klubb och tillhört klubbens akademi i åldrarna 12-19 år.
Spelaren ska ha tillhört och tränat med akademiverksamheten under minst ett år för att klubben
ska anses ha påverkat spelarens utveckling till elitspelare för att erhålla poäng.
Inga poäng delas ut för spelare som rekryteras direkt till föreningens A-lag/trupp även om spelaren
är under 19 år.   På detta område finns ingen maxpoäng utan är helt beroende av antal elitspelare som klubben
fostrat.
Summa